Muzyczne białe plamy

Tradycyjna kultura muzyczna — katalog polskich wydawnictw książkowych i multimedialnych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu

Tradycyjna kultura muzyczna – katalog polskich wydawnictw książkowych i multimedialnych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu autorstwa Barbary Śnieżek, Kai Maćko-Gieszcz i Piotra Dorosza powstał w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

 

KOMUNIKAT BADAWCZY

Celem projektu „Tradycyjna kultura muzyczna – katalog polskich wydawnictw książkowych i multimedialnych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu” było utworzenie bibliografii opublikowanych w Polsce książek, czasopism, wydawnictw fonograficznych i audiowizualnych, których treść dotyczy muzyki tradycyjnej. Ponieważ do tej pory nie ukazał się podobny spis, który w tak szeroki sposób obejmowałby tę tematykę, nasz projekt bardzo dobrze wpisał się w ideę „Muzycznych białych plam”.

Katalog zawiera wydawnictwa zarówno o charakterze naukowym i popularno-naukowym, jak też dokumentacyjnym i popularyzatorskim. Skatalogowane prace to m.in. transkrypcje, sprawozdania, opracowania, analizy oraz nagrania archiwalne i terenowe. Znalazły się tu publikacje wydawane przez wiodące ośrodki naukowe w Polsce, a także niszowe wydawnictwa, będące efektem oddolnych inicjatyw. Jest to więc spis, który w możliwie szeroki sposób pokazuje bogatą działalność wydawniczą dotyczącą muzyki tradycyjnej. Świadczy o tym zresztą niebagatelna liczba ponad 1500 spisanych rekordów.

Bibliografia podzielona jest na kilka części:
– źródła zwarte – znalazły się tu książki poszczególnych autorów, a także prace zbiorowe, które w całości dotyczą tematyki muzyki tradycyjnej,
– artykuły w pracach zbiorowych,
– artykuły w czasopismach (tutaj, podobnie jak w przypadku źródeł zwartych, numery czasopism w całości poświęcone tematyce muzyki tradycyjnej ujęte zostały w sposób ogólny, bez spisu poszczególnych artykułów),
– płyty CD oraz kasety,
– filmy.

W celu ułatwienia wyszukiwania publikacji dotyczących konkretnej tematyki, każda z pozycji została opisana hasłami (tagami). Taki sposób opracowania poszczególnych rekordów przyspieszy wyszukiwanie i zwiększy dostępność źródeł i opracowań. Praca nad projektem uświadomiła nam, jak wiele jest jeszcze „białych plam” w katalogowaniu polskich wydawnictw dotyczących muzyki tradycyjnej. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na potencjał, jaki niesie za sobą powiększenie bibliografii o kolejne pozycje. Uzupełnienia wymagają zarówno wydawnictwa sprzed 1989 roku, jak i zagraniczne publikacje polskich etnomuzykologów, aktywnie uczestniczących w międzynarodowym życiu naukowym. Zwiększenie dostępu do wiedzy na temat muzyki tradycyjnej, które było jednym z głównych zamierzeń projektu, będzie możliwe dzięki opublikowaniu pracy na ogólnodostępnej stronie www.muzykatradycyjna.pl.

 

Barbara Śnieżek – etnomuzykolog, absolwentka Instytutu Muzykologii UW. Pracę magisterską poświęciła nabożeństwu Gorzkich Żalów na terenie archidiecezji przemyskiej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół religijnej muzyki ludowej, współczesnej muzyki kościelnej oraz tradycyjnej muzyki Rzeszowszczyzny. Pracuje w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Współpracuje ze Zbiorami Fonograficznymi IS PAN.

Kaja Maćko-Gieszcz – etnomuzykolog i antropolog, absolwentka Instytutu Muzykologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Prowadziła badania m.in. wśród Łemków na Dolnym Śląsku, staroobrzędowców w ukraińskim Budziaku i górali pochodzenia polskiego na rumuńskiej Bukowinie. Współpracuje ze Zbiorami Fonograficznymi IS PAN.

Piotr Dorosz – etnomuzykolog i muzyk, absolwent Instytutu Muzykologii UW, doktorant w Instytucie Sztuki PAN (pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Dahliga pisze pracę doktorską na temat polskich pieśni żniwnych i dożynkowych), pracownik Zbiorów Fonograficznych IS PAN. Założyciel i członek Kapeli Dorosza, kultywującej wiejskie tradycje muzyczne wschodniego i południowo-wschodniego Mazowsza. Gra na harmonii pedałowej i ligawce.

 

Publikacja do pobrania – www.imit.org.pl

Autorzy: Barbara Śnieżek, Kaja Maćko-Gieszcz, Piotr Dorosz
Edycja: IV
Rok: 2014/2015

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl