Muzyczne białe plamy

Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) – tradycja i współczesność

Praca badawcza Magdaleny Szyndler

Celem mojej pracy było ukazanie współczesnego obrazu przejawów folkloru muzycznego na badanym terenie, zarówno w postaci źródłowej (pokolenie najstarsze), folkloryzmu (zespoły regionalne, edukacja ludowa) i folku (teraźniejsze hybrydy). W trakcie obserwacji empirycznych szczególnie zainteresowało mnie nauczanie ludowe (skrzypce) oraz elementy różnych sposobów wykonania, maniery wykonawcze, inspiracja różnymi szczegółami pochodzącymi szczególnie z terenów karpackich na płaszczyźnie wybranych elementów dzieła muzycznego (rytmika, melodyka, agogika, artykulacja etc.). Jest to tematyka bardzo szeroka, wykraczająca poza ramy tego tekstu. Poprzez to artykuł ten jest jedynie początkiem drogi badawczej na polu folkloru i etnomuzykologii.

Fragment pracy Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) tradycja i współczesność

Magdalena Szyndler (ur. w 1975 roku w Gliwicach) – etnomuzykolog, folklorystka, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach (klasa skrzypiec). W 2000 roku ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek Wychowanie Muzyczne). W 2001 roku podjęła studia doktoranckie- kierunek Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podjęła pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ). W 2002 roku była stypendystką programu CEEPUS (Uniwersytet Konstanta Filozofa w Nitrze). W 2006 roku obroniła pracę doktorską pt. Folklor wokalny mniejszości polskiej na Zaolziu na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych Śląska Cieszyńskiego (pod kierunkiem prof. B. Linettea) na Wydziale Historycznym, w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki – Wydział Artystyczny (UŚ Katowice). W roku 2008 podjęła badania folkloru muzycznego wśród mniejszości polskiej w Serbii (Ostojičevo) a także prowadziła i prowadzi działania na rzecz propagowania folkloru muzycznego Śląska Cieszyńskiego (czynny udział w studenckiej kapeli góralskiej, organizacja obozów naukowych dla studentów, prelekcje i wykłady dla dzieci w ramach projektu Mały Etnograf oraz współpraca z Katedrą Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Kulturowej- ATH w Bielsku-Białej). Brała udział w konferencjach krajowych (Wrocław, Lublin, Katowice), jak i zagranicznych (m. in. Nanjing-Chiny, Słowacja, Republika Czeska).

Autorzy: Magdalena Szyndler

Rok: 2011–2012

Praca badawcza powstała w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”

Praca do pobrania ze strony www.imit.org.pl

ŹRÓDŁO:
– Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl/listit2/144/default/repertuar-muzyczny-poludniowej-czesci-slaska-cieszynskiego-beskid-slaski--tradycja-i-wspolczesnosc.html
www.imit.org.pl/uploads/materials/files/Magdalena%20Szyndler.pdf